Inici / actuacions / Incorporació de sistemes de bonificació de l’Ordenança Fiscal a nivell domiciliari per ús de la deixalleria

Incorporació de sistemes de bonificació de l’Ordenança Fiscal a nivell domiciliari per ús de la deixalleria
Descripció

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els diferents tributs disponibles per part dels ens locals. Aquesta Llei, a l’article 20, ofereix la possibilitat per part dels ens locals d’establir, entre d’altres, taxes per a la prestació de serveis públics de competència local dels quals se’n beneficiïn de mode particular els subjectes passius. Entre aquests serveis públics, d’acord amb l’article 20.4., es troba la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos.

Aquest Reial Decret, en l’article 24.4., estableix que els ciutadans poden beneficiar-se de bonificacions de la taxa en funció de la seva situació socioeconòmica. Addicionalment, els ens locals poden definir bonificacions per reconèixer i incentivar bones conductes ambientals, principalment en l’àmbit dels residus.

Aquesta és una línia interessant a desenvolupar, amb l’objectiu d’incentivar les bones pràctiques en matèria de gestió de residus. Una de les bonificacions que es poden desenvolupar es troba associada a l'ús de la deixalleria fixa i/o mòbil.

  Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Fiscalitat
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Alella
Àrea Metropolitana de Barcelona
Consorci València Interior
Masnou, el
Teià

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme