Inici / actuacions / Promulgació d’una Ordenança Fiscal relativa al servei de recollida, tractament i eliminació de residus municipals a nivell domiciliari

Promulgació d’una Ordenança Fiscal relativa al servei de recollida, tractament i eliminació de residus municipals a nivell domiciliari
Descripció

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els diferents tributs disponibles per part dels ens locals. Aquesta Llei, a l’article 20, ofereix la possibilitat per part dels ens locals d’establir, entre d’altres, taxes per a la prestació de serveis públics de competència local dels quals se’n beneficiïn de mode particular els subjectes passius. Entre aquests serveis públics, d’acord amb l’article 20.4., es troba la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos.

En aquest context, es recomana l’adopció d’Ordenances Fiscals a nivell domiciliari el màxim ambientalitzades possible, millorant la correlació amb la generació de residus i el grau de participació als sistemes de recollida selectiva, així com implementant bonificacions de caràcter ambiental. Les despeses del servei de recollida, tractament i eliminació de residus s’haurien de cobrir exclusivament amb la recaptació de la taxa (enlloc d’utilitzar altres impostos no finalistes o de la caixa general per a cobrir aquesta despesa). 

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Fiscalitat
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans
Municipis
Argentona
Manresa
Olot
Portbou
Terrassa

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoria
Zona d’implementació
Paraula clau

Subscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme